Najczęściej zadawane pytania
Na czym polega projekt związany z doradztwem logistycznym?
Projekt polega na wykonaniu niezależnej konsultacji z zakresu zarządzania logistyką w firmie. Głównym celem takiego projektu jest optymalizacja procesów logistycznych w celu poprawy efektywności, obniżenia kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Projekt wykonywany jest przed doświadczony zespół ekspertów.
Jaki jest zakres konsultacji logistycznych?
Realizujemy zarówno kompleksowe projekty doradcze obejmujące cały łańcuch dostaw, jak również mniejsze, dotyczące wybranych obszarów logistyki m.in. zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji oraz recyclingu. Doradzamy w doborze i wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania wspomagającego procesy logistyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy szeroki pakiet szkoleń i warsztatów. Proponujemy szkolenia logistyczne, szkolenia z gospodarki zakupowej, magazynowej i materiałowej.
Jakich efektów możemy się spodziewać?
Wyróżnia nas duże doświadczenie we wdrażaniu zaproponowanych rekomendacji przy wsparciu klienta. Przykładowe efekty naszych dotychczasowych projektów to:
zwiększenie wydajności o 43%, wraz ze spadkiem liczby błędów realizacji o 97%, zmniejszenie kosztów dystrybucji o 14%, któremu towarzyszył wzrost obrotów firmy o 16%
skrócenie czasu obsługi Klienta o 45%, przy utrzymaniu zakładanego poziomu obsługi Klienta
zmniejszenie kosztów w sieci dystrybucji o 27% przy utrzymaniu zakładanego poziomu obsługi Klienta
Jaką mamy gwarancję, że zaproponowane rozwiązania obniżą nam koszty?
Nie dajemy gwarancji obniżenia kosztów. Efekty naszej pracy są ukierunkowane na wzrostu efektywności procesów oraz urealnienie kosztów logistycznej obsługi klienta. Efekty projektu oceniamy w odniesieniu do wykonanej pracy w krótszym czasie, obsłużenia większej liczby klientów, zapewnienia infrastruktury logistycznej dopasowanej do potrzeb czy zachowaniu założonego poziomu marży.
Czy zrealizują Państwo projekt budowy strategii przedsiębiorstwa?
Nasze projekty skupiają się na usprawnieniu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Nie realizujemy dla klientów usług doradztwa strategicznego. Na podstawie analiz nasi doradcy proponują nowe rozwiązania, które mogą poprawić działanie firmy. Mogą to być zmiany w organizacji magazynu, optymalizacja trasy dostaw, wprowadzenie nowego oprogramowania do zarządzania zapasami czy oprogramowania WMS.
Jakich danych Państwo potrzebują od nas? Kiedy powinniśmy je przekazać?

Prosimy o przekazanie danych w pierwszym etapie realizacji projektu, ale sygnalizujemy co nam będzie potrzebne jeszcze przed podpisaniem umowy. Tak naprawdę zakres danych zależy od rodzaju projektu, oczekiwanych efektów.

Zwykle potrzebujemy:

dokumentacji technicznej obiektów i urządzeń
tekstów wewnętrznych procedur, instrukcji
dokumentów operacyjnych
raportów wewnętrznych
danych dotyczących planowanej infrastruktury magazynowej (dostępne plany)
danych dotyczących oprogramowania wspomagającego

Dane źródłowe do projektu są każdorazowo ustalane z Klientem. Preferowaną formą dostarczenia danych jest forma elektroniczna. Najbardziej cenne są jednak dane pozyskane podczas rozmów z pracownikami i kadrą kierowniczą.

Jakie są fazy projektu logistycznego realizowanego przez Państwa firmę?

Zasadniczo projekt składa się z dwóch etapów. Trzeci etap jest alternatywny.

Pierwszym krokiem jest analiza i ocena istniejących procesów logistycznych (audyt logistyczny), podczas której doradcy przeprowadzają dokładną analizę obecnych procesów logistycznych w firmie, w tym zarządzania zapasami, dystrybucji, transportu i magazynowania. Oceniają wtedy, jakie są obecne wyzwania i problemy.

Drugim krokiem jest określenie rekomendacji działań, określenie harmonogramu i niezbędnych zasobów.

Trzecim etapem (jeśli Klient tego oczekuje) jest nadzór nad wdrożeniem zmian.

Nasi doradcy pomagają w wdrożeniu zaproponowanych i zaakceptowanych przez Klienta rozwiązań. Podczas wdrożenia zmian doradcy nadzorują i kontrolują procesy logistyczne, aby upewnić się, że nowe rozwiązania przynoszą oczekiwane korzyści. Kontrolowane są wskaźniki prawidłowości przebiegu procesów, których sposób pomiaru wartości oczekiwane uzgadniane są na początku wdrożenia.

Czy musimy wykupić zarówno analizę, jak i wdrożenie?

Projekt może się zakończyć na etapie analizy. Na podstawie przedstawionego harmonogramu wdrożenie może być realizowane samodzielnie lub przy wsparciu innej firmy niż nasza.

Jeśli wdrożenia jest nam powierzane, a my nie robiliśmy analizy, to musimy ją wykonać. Nie opieramy się na informacjach i dokumentach przygotowanych przez inne firmy.

Według jakich standardów prowadzą Państwo projekt?

Projekty są realizowane w oparciu normę ISO 28000 „Bezpieczeństwo i odporność. Systemy zarządzania bezpieczeństwem”.

Norma ta uwzględnia aspekty związane z łańcuchem dostaw, jest normą dedykowaną dla tego obszaru. Do czasu publikacji nowej wersji w 2022 roku, norma ta nosiła tytuł „Specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw”.

Zapisy nowej normy zapewniają spójność z normą ISO 31000 „Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne” oraz ISO 22301 „Bezpieczeństwo powszechnie – Systemy zarządzania ciągłością działania – wymagania”